iTutor
nákupní řád
Prodávající
Kontis Slovakia s.r.o., Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava, IČO 35878959, DIČ 2021791475, IČ DPH SK2021791475, Číslo účtu: 4001469132 / 7500 ČSOB, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 31010/B
Zrušení objednávky
Zákazník může bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky Prodávajícím. Pokud zruší objednávku Prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Uzavření kupní smlouvy
Návrhem na uzavření kupní smlouvy je řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího). Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a Prodávajícím okamžikem přijetí objednávky od zákazníka. Přijetí objednávky potvrdí Prodávající zasláním zálohové faktury.
Na základě této kupní smlouvy smí zákazník kurzy používat pouze ve studijním prostředí portálu iTutor, v počtu licencí, které zakoupil. Na jedné licenci smí studovat pouze jeden uživatel. Toto licenční právo je za poplatek poskytováno na dobu uvedenou v konkrétní nabídce kurzu, obvykle 1 rok. Začíná běžet ode dne přidělení kurzu zákazníkovi. Po uplynutí zakoupené doby používání kurzu má zákazník možnost licenci prodloužit za dohodnutý poplatek na další období.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenskej republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou - kupujícím - podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.
Způsob platby
Platba za zboží se provádí bankovním převodem na číslo účtu: 4001469132 / 7500 ČSOB.
Termín dodání
Kurzy Vám obvykle budou zpřístupněny na Internetu nejpozději do 3 pracovních dnů od připsání Vaší platby na účet Prodávajícího.
Autorské právo
Veškerá autorská práva na kurzy včetně animací, audio nahrávek, obrázků, fotografií, videa a textů obsažených v kurzech jsou majetkem Prodávajícího, či jeho dodavatelů. Jsou chráněna zákony o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími odpovídajícími národními zákony.
Omezení
Zákazník nesmí modifikovat, udělovat licenci, pronajímat, půjčovat, překládat, provádět zpětný překlad či dekompilovat kurz.
Prodávající nenesou žádnou odpovědnost za následné škody, které by vznikly na základě použití kurzu.
Prodávající zaručuje, že kurz bude funkční za dodržení podmínek používání. Prodávající nezaručuje, že kurz splní všechny požadavky zákazníka a že provoz kurzu bude bezchybný a nepřetržitý.
Ukončení smlouvy
Odstoupení od smlouvy, tedy zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy, je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají. V případě odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí nebo nahradí zákazníkovi veškerá neuskutečněná plnění.